PROGRAM KONFERENCE 

PROGRAM KONFERENCE


12. 10. 2022 KONFERENČNÍ ČÁST
Místo konání akce: Konferenční prostory VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava

Mapa areálu, Plánek konferenčního prostoru - přízemí, Plánek konferenčního prostoru - 1. patro

08:30 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:10
Zahájení konference, představení Rehabilitačního ústavu Hrabyně, programu dne - moderuje Hanka Koutná.
Úvodní slovo ředitelky RÚ Hrabyně, Ing. Andrey Ruprichové.
Videopozdrav ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.

TÉMA: ZÍSKANÁ POŠKOZENÍ CNS

09:10 - 09:30
Získaná poškození CNS - multioborová a interdisciplinární spolupráce
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství FNKV 3. LF UK
09:30 - 09:45
Výsledky intenzivní rehabilitace u pacientů se získaným poškozením mozku
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Šárka Sedláčková, DiS., Rehabilitační ústav Hrabyně
09:45 - 10:00
Testování funkcí ruky u pacientů po CMP
Šárka Sedláčková, DiS., Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Rehabilitační ústav Hrabyně
10:00 - 10:15
Interdisciplinární přístup ke stanovení rehabilitačních cílů a plánů v neurorehabilitaci
PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D., Rehabilitační ústav Kladruby, 1. LF UK
10:15 - 10:30
Klinický logoped jako součást multidisciplinárního týmu v neurorehabilitaci pacientů po získaném poškození mozku
Mgr. Markéta Trtílková, Rehabilitační ústav Kladruby
10:30 - 10:45
Získaná řečová dyspraxie - specifický diagnostický a rehabilitační program
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., 1. LF UK a VFN v Praze, Foniatrická klinika
10:45 - 10:55
Diskuze na téma, dotazy
10:55 - 11:15 Dopolední coffee break

TÉMA: NEUROCHIRURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA KRANIOTRAUMATA

11:15 - 11:30
Jednotky akutní neurorehabilitace (JANR) v systému péče o pacienty s poškozením mozku
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Brno - Neurochirurgická klinika
Autoři: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., MUDr. Jiří Fiedler Ph.D, MBA
11:30 - 11:50
Antidepresiva v léčbě neurologických pacientů
MUDr. Hana Davidová, Rehabilitační ústav Hrabyně
11:50 - 12:05
Kazuistika - Úspěch rehabilitace u pacienta po KPR
MUDr. Anna Slischková, MUDr. Ilona Nedvědová, Rehabilitační ústav Hrabyně, detašované pracoviště Chuchelná
12:05 - 12:20
Difúzní axonální poranění
MUDr. Pavel Hlava, Fakultní nemocnice Ostrava - Neurochirurgická klinika
12:20 - 12:35
Kraniotraumata v denní praxi na NCH klinice FNO
MUDr. Tomáš Krčík, Ph.D., MUDr. Radim Chutný, Fakultní nemocnice Ostrava - Neurochirurgická klinika
12:35 - 12:50
Když pacient zabojuje...
Bc. Martina Vilášková, Bc. Veronika Rybková, Fakultní nemocnice Ostrava - Neurochirurgická klinika - JIP
12:50 - 13:00
Diskuze na téma, dotazy
13:00 - 14:00 Oběd

TÉMA: POST-COVID SYNDROM

14:00 - 14:15
Covid-19 a postcovidový syndrom 
MUDr. Jiří Sagan, Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava a LF OU
14:15 - 14:30
Možnosti využití telerehabilitace v rámci post-COVID stavů ztráty čichu, chuti a ovlivnění aktivity hlavových nervů
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D., Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D., Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
14:30 - 14:45
Špecifiká fyzioterapie u pacientov s post-COVID syndrómom
doc. PhDr. Elena Žiaková, Ph.D., Katedra fyzioterapie, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovensko
14:45 - 15:00
Využití laserové terapie při léčbě pacientů s post-covidovým syndromem v Léčebných lázních Luhačovice - Sanatoriu Miramare
Ing. Aleš Příhoda, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium Miramare
Spoluautoři: prim. MUDr. Jana Mahdalíková, Mgr. Petr Mikulec, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.

15:00 - 15:10
Diskuze na téma, dotazy
15:10 - 15:30 Odpolední coffee break

TÉMA: ROBOTIKA A INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE V NEUROREHABILITACI

15:30 - 15:45
Adaptace managementu rehabilitační péče v průběhu fázového modelu neurorehabilitace
Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA, 
3. LF UK, 1. LF UK, Rehabilitační ústav Kladruby
15:45 - 16:00
Robotická rehabilitace horní končetiny
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Ústav klinické rehabilitace FZV UP Olomouc, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Brno, Centrum léčebné rehabilitace nemocnice AGEL Prostějov
16:00 - 16:15
News in neurorehabilitation - bimanual robotic exoskeleton for upper limbs
prof. Carmelo Chisari, University Hospital of Pisa
16:15 - 16:30
Robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody
Mgr. Iva Fiedorová, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
16:30 - 16:45
Nezbytné podmínky pro další rozvoj Neurorehabilitace
RNDr. Jiří Schlanger, Vila Orso, s.r.o.
16:45 - 16:55
Diskuze na téma, dotazy
16:55 - 17:10 Ukončení pracovní části
17:10 - 18:30 Osobní volno


Pozn.: Schůze ČNRS je plánovaná na 12. 10. 2022 v čase od 17:30 - 18:30.

SPOLEČENSKÝ VEČER

18:30 Otevření prostoru pro společenský večer
19:00 Oficiální zahájení společenského večera
19:00 - 02:00 Společenský program

Denní i večerní částí Vás provede moderátorka Hanka Koutná. K bohatému rautu Vám zahraje skupina Rivieras Show Band a svými triky Vás okouzlí mistr České republiky v moderní magii Ondřej Sládek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V průběhu celého dne a večeru je v přízemí budovy pro účastníky zajiště ŠATNA, kde si mohou odložit své věci. 

PARKOVÁNÍ je pro účastníky zajištěno na dolním parkovišti, hned vedle budovy, kde bude konference probíhat. Vjezd z ulice Dr. Slabihoudka, držte se v pravo. Parkoviště je opatřeno závorou, která bude převážně uzavřena. U vjezdu/výjezdu zazvoňtě na zvonek vrátnice a nahlaste se jako účastník Konference NEUROREHA 2022. 


13. 10. 2022 PRAKTICKÁ ČÁST
Místo konání akce: Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně č. 204, Hrabyně 3
Zájemci o účast na praktické části konference se do RÚ Hrabyně mouhou dopravit samostatně nebo využít zajištěnou autobusovou dopravu od kolejí VŠB-TU Ostrava a zpět.

08:45 - 09:00 Odjezd autobusem od Kolejí VŠB-TU Ostrava do RÚ Hrabyně (parkoviště u zastávky MHD, "Poruba, Studenské koleje")
09:00 - 09:30 Přesun autobusem do RÚ Hrabyně

09:30 - 12:00 
Prohlídka jednotlivých oddělení Rehabilitačního ústavu Hrabyně (rehabilitace, ergoterapie, lůžková část), ukázky přístrojů, pomůcek a nabízených služeb.

Odborný workshop "Diagnostika a stimulace polykání pomocí přístroje VitalStim."
Workshop povede Mgr. Markéta Trtílková, Rehabilitační ústav Kladruby.

12:00 - 12:30 Občerstvení, ukončení praktické části
12:30 Odjezd autobusem zpět ke Kolejím VŠB-TU Ostrava